Zamówienia publiczne

Kancelaria GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy prawni oferuje Klientom kompleksowe wsparcie we wszystkich stadiach postępowania, jak również działania w konkretnych, wybranych zagadnieniach wymagających współpracy.

Oferta dla wykonawców

 • udzielanie bieżących konsultacji prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych w zakresie czynności związanych z udziałem wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • analiza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w aspekcie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
 • weryfikacja dokumentacji udostępnionej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • analiza prawna ofert pod względem ich zgodności z prawem zamówień publicznych i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • opiniowanie korespondencji wysyłanej do zamawiającego;
 • udział w negocjacjach z zamawiającym;
 • doradztwo prawne w zakresie korzystania przez wykonawcę ze środków ochrony prawnej;
 • reprezentacja wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.

Oferta dla zamawiających

 • kompleksowa pomoc prawna w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • udzielanie bieżących konsultacji prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych, w tym również dotyczących stosowania i interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych;
 • weryfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także innych dokumentów niezbędnych dla procedury;
 • doradztwo prawne przy badaniu i ocenie ofert składanych przez wykonawców;
 • opiniowanie korespondencji wysyłanej do wykonawców;
 • pomoc w rozstrzyganiu środków ochrony prawnej wnoszonych przez wykonawców;
 • reprezentacja zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi;
 • wsparcie zamawiającego w procesie kontroli udzielania zamówień publicznych.

Naszym Klientom doradzamy także w postępowaniach nie podlegających przepisom Prawa zamówień publicznych i to zarówno w postępowaniach poniżej progów stosowania ustawy jak i przetargach i konkursach organizowanych przez podmioty nie objęte systemem zamówień publicznych.