Obsługa prawna sportu

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na profesjonalną obsługę prawną sportu Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo w obszarze sportu, adresowane zarówno do podmiotów sportowych jak i jednostek samorządu terytorialnego oraz sportowców.

Oferujemy naszym Klientom:

 • przygotowanie, negocjacje i opiniowanie kontraktów oraz umów ze sportowcami, trenerami, menedżerami, sponsorami, działaczami sportowymi sporządzanie oraz weryfikowanie zapisów umów sponsorskich;
 • sporządzanie oraz opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych (tj. regulaminów, statutów i innych) regulujących działalność klubów sportowych, związków sportowych i innych podmiotów sportowych;
 • bieżącą obsługę prawną klubów sportowych i innych podmiotów ze świata sportu, w tym działających w formie fundacji i stowarzyszeń;
 • obsługę prawną transferów;
 • doradztwo i obsługę sportowców indywidualnych oraz trenerów, szczególnie w przypadkach nie wywiązania się przez kluby sportowe z postanowień zawartych w umowach;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu rejestrowym polskich związków sportowych, w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach o roszczenia majątkowe i niemajątkowe wynikłe w związku z uprawianiem sportu;
 • prowadzenie sporów sądowych cywilnych oraz gospodarczych, a także dochodzenie roszczeń wynikających z umów;
 • dochodzenie roszczeń pieniężnych z tytułu mechanizmu solidarności i rekompensaty za wyszkolenie zawodnika;
 • prowadzenie postępowań mediacyjnych mających na celu ugodowe zakończenie sprawy;
 • doradztwo w zakresie optymalnych sposobów ochrony własności intelektualnej klubów sportowych oraz ochrony wizerunku sportowców, a także przygotowywanie opinii prawnych z szeroko pojętej problematyki własności intelektualnej, w szczególności w zakresie przekazania przez zawodnika prawa do wizerunku i następstw podatkowych takiego zdarzenia;
 • doradztwo w zakresie proceduralnych aspektów walki z dopingiem;
 • uczestnictwo w negocjacjach umów, zabezpieczenie realizacji kontraktów;
 • reprezentowanie klubów sportowych i sportowców przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz sądami arbitrażowymi zarówno w kraju np. Trybunałem Arbitrażowym do spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim, jak i za granicą reprezentowanie sportowców i klubów sportowych w stosunkach z polskimi związkami sportowymi, organami nadzoru, organami administracyjnymi i innymi podmiotami związanymi ze światem sportu, w których sportowcy lub klub sportowe są zrzeszone;
 • reprezentowanie polskich związków sportowych w sprawach administracyjnych przed Ministrem Sportu i Turystyki;
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych.