Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Zespół GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym, jak i prowadzeniu spraw z zakresu stosunku pracy. Świadczymy zaawansowaną pomoc pracodawcom we wszelkich stosunkach z pracownikami wynikającymi z prawa pracy, jak również pracownikom.

Oferujemy pomoc w szczególności:

 • w postępowaniach w przedmiocie dyskryminacji w stosunku pracy i mobbingu;
 • doradztwo prawne w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników, począwszy od nawiązania stosunku pracy, poprzez jego zmiany, po jego rozwiązanie
 • pomoc w wyborze właściwej formy zatrudnienia;
 • usługi w zakresie dostosowania zakładu pracy do obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. tworzenia regulaminów pracy jak również regulaminów wynagradzania;
 • w postępowaniach o ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku pracy;
 • w postępowaniach w zakresie nawiązania i rozwiązania umowy o pracę (w szczególności – nieuzasadnionego albo niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę oraz nieuzasadnionego albo niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia);
 • w postępowaniach o wypłatę należnego wynagrodzenia;
 • w postępowaniach w zakresie powszechnej i indywidualnej ochrony stosunku pracy;
 • w postępowaniach w zakresie praw i obowiązków pracownika i pracodawcy wynikających z ustaw, umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, porozumień i układów zbiorowych prawa pracy;
 • w tworzeniu i opiniowaniu regulaminów (m.in. pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, szkoleń) oraz innych dokumentów wewnętrznych związanych z zakresem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • w opracowywaniu dokumentacji pracowniczej, tj. m.in. umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, umowy dla członków zarządu i kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym kontrakty menadżerskie, oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunku pracy;
 • uczestniczenie w negocjacjach z pracownikami, związkami zawodowymi i pozostałymi przedstawicielami pracowników;
 • w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przez pracodawców restrukturyzacji zatrudnienia, w tym procedury zwolnień grupowych, zwolnień indywidualnych, przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę;
 • przeprowadzanie audytów w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym przede wszystkim dotyczącej czasu pracy pracowników, zasad ich wynagradzania m.in. w kontekście równego traktowania itp.;
 • pomoc prawną w trakcie kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy;
 • reprezentowanie Pracodawców w sporach sądowych z pracownikami, mediacjach itp.;
 • inne usługi z zakresu prawa pracy.

Reprezentujemy również strony w postępowaniach przed komisjami pojednawczymi i sądami pracy wszystkich instancji.
Prawnicy Kancelarii GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni prowadzą także sprawy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, w tym:

 • reprezentują Klientów w postępowaniach przed organami rentowymi;
 • o wypłatę świadczeń należnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • o zmianę wysokości należnego świadczenia;
 • o zwrot nienależnie pobranych świadczeń.