Dostałeś wezwanie do zapłaty?

Glass-Brudziński Adwokaci i Radcy Prawni
Al. Jana Pawła 61 lok. 95,
01-031 Warszawa
Tel: (+48) 22 506 50 56
E-mail: sekretariat@glassbrudzinski.pl

Informacje o bezprawnym rozpowszechnieniu utworów.

Bezprawne rozpowszechnianie utworów (filmów, utworów muzycznych, gier komputerowych) w sieciach peer to peer, w tym m.in. za pośrednictwem torrentów oraz programów takich jak m.in.  eMule, Kaaza, uTorrent, BitTorrent, jest przestępstwem, za popełnienie którego grozi kara pozbawienia wolności nawet do 2 lat. W przypadku skazania przez Sąd, przestępstwo to jest ujawnione w Krajowym Rejestrze Karnym przez okres 5 lat od wykonania kary, np. uiszczenia zasądzonej grzywny czy też naprawienia szkody.

Należy mieć szczególnie na względzie, iż sądy karne w podobnych sprawach przy wysokości orzekanego obowiązku naprawienia szkody kierują się wysokością opłaty licencyjnej. Ta zaś w przypadku utworów filmowych może wynosić od 15.000,00 PLN nawet do 200.000,00 PLN.

W trakcie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez właściwą Prokuraturę, organ ścigania ma możliwość zabezpieczenia sprzętu elektronicznego, za pośrednictwem którego mogło dojść do bezprawnego rozpowszechnienia utworu. Wówczas, jeśli Prokurator podejmie decyzję o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko osobie, która mogła dopuścić się popełnienia przestępstwa, Sąd w wyroku kończącym postępowanie, może orzec przepadek takiego sprzętu komputerowego.

Postępowanie karne przewiduje jednak szereg możliwości, które mogą mieć wpływ nawet na umorzenie postępowania wobec osoby, której dotyczy postępowanie karne. Jedną z takich możliwości jest pojednanie się ze sprawcą oraz naprawienie szkody.

Należy pamiętać, iż przestępstwo rozpowszechniania utworów bez uprawnienia ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego. W przypadku naprawienia szkody przez sprawcę, pokrzywdzony decyduje się na cofnięcie wniosku o ściganie. Wówczas, jak wskazała prokurator Iwona Ilcewicz-Kołodziejczyk z Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie „Przestępstwo bezprawnego rozpowszechniania cudzego utworu, jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego. Jeśli pełnomocnik pokrzywdzonego taki wniosek cofnie wobec konkretnej osoby, to zamyka nam drogę do dalszego prowadzenia postępowania wobec niej”. Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 17 § 1 kodeksu postępowania karnego nie wszczyna się postępowania karnego, a wszczęte umarza w przypadku, gdy brak jest skargi od uprawnionego oskarżyciela.

Właściciel praw autorskich może domagać się również naprawienia szkody w postępowaniu cywilnym. Wówczas może on żądać nawet trzykrotności należnej opłaty licencyjnej za rozpowszechnianie utworu.

Wskazać należy, iż na właścicielu usługi internetowej ciąży szczególny obowiązek zabezpieczenia jego łącza internetowego tak, aby nie doszło za pośrednictwem jego sieci internetowej do popełnienia przestępstwa. Wówczas bowiem Sąd może uznać, iż nie dochował należytej staranności i przez to zobowiązany będzie do naprawienia szkody jaką poniósł właściciel praw autorskich.